Happy Human Rights Day South Africa

“Human rights are not a privilege granted by the few, they are a liberty entitled to all, and human rights, by definition, include the rights of all humans, those in the dawn of life, the dusk of life, or the shadows of life.” – Kay Granger

Happy Human Rights Day South Africa!

Happy Human-Rights-Day South Africa

Happy Human Rights Day 2023

Today, we celebrate and honour the sacrifices made by those who fought for our human rights, and continue to fight for equality and justice. Let’s remember that we all have the power to make a difference and create positive change in our communities.

On this day, we remember the Sharpeville Massacre of 1960, which led to the establishment of the United Nations International Day for the Elimination of Racial Discrimination. Let’s use this day as a reminder to stand up against all forms of discrimination and prejudice.

Let’s also take a moment to appreciate the progress we have made towards a more equal and just society, but recognize that there is still much work to be done. We must continue to fight for the rights of all South Africans, regardless of their race, gender, sexual orientation, religion or any other characteristic.

Today, let us all commit to upholding human rights and promoting equality, justice and peace. Let’s use our voices to speak up against injustice and discrimination, and to build a brighter future for all.

ZULU Translation: 

Ngiyolokothi eneminyaka kaMthwakazi yezokuthuthuka kwemiphakathi yethu! 🇿🇦 Namhlanje, sithokozela kanye sibonga abaphethe ababebethulela kwemisebenzi yabo yokuthula kanye nokwenza ngcono ngokushesha imiphakathi yethu.

Nalapho, sicela siyakumbuka uSharpeville Massacre waka-1960, owawutholakala ngokwenzakalisa isizwe sakithi sengathi ngokuphambene noMhlangano wezwe olusungulwe ngenxa yokushushumbisana kwezemfundo zomuntu ngokwezokwelapha. Sicela sikhumbule futhi sisebenzisane ukuphikisana ngemikhuhlumelelo nokuhlakanipha.

Sicela sithathe ngesikhathi sokubonga ngamathuba sithathwe ukuphumelela ekuthuthukiseni kwenkinga yokubanzi kanye nokulingana. Kuyacaca ukuthi kunomsebenzi ojwayelekile kuba kudingeka sibonelelwe ukukhuthaza inkululeko nokuzwa ngokushesha amalungelo eNingizimu Afrika, ngaphandle kokubuka ngezinhlobo zezibopho, isithunzi, imfuyo noma isikhathi.

Namhlanje, sithi sonke siyakhanyisa ukuthi sizokhuthaza imiphakathi yethu ngokuthola ngcono amalungelo nokwenza ukuthula, ukulingana kanye nokukhuthaza ukuphila ngokuthula. Sicela sisebenzisane ukuthula ngesikhathi sokuphikisana ngemikhuhlumelelo nokuhlakanipha, futhi sisebenzisane ukuhlukanisa isimo sezwe sakithi ngokuthi sikhulume ngemibono ethile.

Siyakholwa ukuthi thina sonke sithembele inkululeko nokusebenzisana ukuthi singakwenza le ndlela kuba sizokusiza sonke sithathe umthwalo wokuphumelela kwemiphakathi yethu.